Yemen: Humanitarian Snapshot June 2013

A map showing a snapshot of the humanitarian crisis in Yemen. Source: OCHA